CHANTHABURI OPEN 2023
      แข่งขันวันที่ แข่งขันวันที่ 6-9 เมษายน 2566
      ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 1. วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน
 • เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาได้แสดงความสามารถในด้านกีฬากรีฑา
 • เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดจันทบุรี (กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว)
 1. วัน เวลา สถานที่แข่งขัน
 • ประชุมผู้จัดการทีม วันพฤหัสที่  6  เมษายน  2566  ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ เวลา 13.30 น.
 • แข่งขันวันศุกร์ที่  7-9  เมษายน  2566
 • สนามแข่งขัน สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 1. ประเภทการแข่งขัน
 • รุ่นอายุไม่เกิน  12  ปี ชาย/หญิง  (เกิดปี 2554 ขึ้นไป)
 • รุ่นอายุไม่เกิน  14  ปี ชาย/หญิง  (เกิดปี 2552 ขึ้นไป)
 • รุ่นอายุไม่เกิน  16  ปี ชาย/หญิง  (เกิดปี 2550 ขึ้นไป)
 • รุ่นอายุไม่เกิน  18  ปี ชาย/หญิง  (เกิดปี 2548 ขึ้นไป)
 • รุ่นประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ)
 1. คุณสมบัติของนักกรีฑา
 • สมัครลงแข่งขันได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น(ไม่จำกัดรายการ)
 • สามารถสมัครในนามสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด,สโมสร,โรงเรียน หรือประเภทบุคคล
 1. คะแนนรวม
 • ประเภทบุคคล และประเภททีม การให้คะแนนเหมือนกัน (มีแข่งขันไม่ถึง 3 คน ไม่นับคะแนนรวม)
 • เกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้

ชนะที่ 1   ได้   9  คะแนน                         ชนะที่ 5   ได้    4  คะแนน

ชนะที่ 2   ได้   7  คะแนน                         ชนะที่ 6   ได้    3  คะแนน

ชนะที่ 3   ได้   6  คะแนน                         ชนะที่ 7   ได้    2  คะแนน

ชนะที่ 4   ได้   5  คะแนน                         ชนะที่ 8   ได้    1  คะแนน

 1. รางวัล
 • เหรียญรางวัล นักกีฬา และทีม

ชนะเลิศ                                    ได้รับ  เหรียญชุบทอง / ใบเกียรติบัตร

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1                  ได้รับ  เหรียญชุบเงิน / ใบเกียรติบัตร

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2                  ได้รับ  เหรียญชุบทองแดง / ใบเกียรติบัตร

 • ถ้วยคะแนนรวมในแต่ละรุ่นอายุ (รวมจากทุกรายการ)

ทีมชนะเลิศ                                ได้รับถ้วยเกียรติยศ

ทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 1               ได้รับถ้วยเกียรติยศ

ทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 2               ได้รับถ้วยเกียรติยศ

 • ถ้วยประเพณี (รวมจากทุกรุ่นอายุ และทุกรายการ)

ทีมชนะเลิศ                                ได้รับถ้วยเกียรติยศ

ทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 1               ได้รับถ้วยเกียรติยศ

ทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 2               ได้รับถ้วยเกียรติยศ

 1. ประเภทแข่งขัน

ประเภทที่จัดแข่งขัน

รุ่นอายุ 12 ปี

รุ่นอายุ 14 ปี

รุ่นอายุ 16 ปี

รุ่นอายุ 18 ปี

รุ่นประชาชน

 1.  วิ่ง   80  เมตร

ชาย / หญิง

 

 

 

 

 2.  วิ่ง  100  เมตร

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

 3.  วิ่ง  200  เมตร

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

 4.  วิ่ง  300  เมตร

 

ชาย / หญิง

 

 

 

 5.  วิ่ง  400  เมตร

 

 

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

 6.  วิ่ง  800  เมตร

 

 

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

 7.  วิ่ง  1,500  เมตร

 

 

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

 8.  วิ่ง  3,000  เมตร

 

 

ชาย / หญิง

หญิง

หญิง

 9.  วิ่ง  5,000  เมตร

 

 

 

ชาย

ชาย

 10. เดิน  3,000  เมตร

 

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

 

 11. เดิน  5,000  เมตร

 

 

 

 

ชาย / หญิง

 13. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

 14. วิ่งผลัดผสม 4 x 100  เมตร

หญิง 2+ ชาย 2

หญิง 2+ ชาย 2

หญิง 2+ ชาย 2

หญิง 2+ ชาย 2

หญิง 2+ ชาย 2

 15. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร

 

 

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

 16. วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร

 

 

 

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

 17. เขย่งก้าวกระโดด

 

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

 18. กระโดดไกล

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

 19. กระโดดสูง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

 20. ทุ่มน้ำหนัก

 

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

 21. ขว้างค้อน

 

 

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

 22. ขว้างจักร

 

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

 23. พุ่งแหลน

 

 

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

 วิ่ง 4x100  เมตร (ผสม)ออฟเดอร์แชมป์

 

ผู้ฝึกสอน   (กำหนดอายุ 35 ปีขึ้นไป ส่งได้เพียงทีมเดียว)

 

 1. ตารางอุปกรณ์ประเภทลาน

ตารางการใช้อุปกรณ์ประเภทลาน ในการแข่งขันกรีฑาChanthaburi Open 2023

 รุ่นอายุ

อายุ  14  ปี

อายุ  16  ปี

อายุ  18  ปี

ประชาชน

 ประเภทการแข่งขัน

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

 ทุ่มน้ำหนัก

4 กก.

3 กก.

5 กก.

3 กก.

5 กก.

4 กก.

7.26 กก.

4 กก.

 พุ่งแหลน

600 กรัม

500 กรัม

700 กรัม

500 กรัม

700 กรัม

600 กรัม

800 กรัม

600 กรัม

 ขว้างจักร

1 กก.

0.75 กก.

1.5 กก.

1 กก.

1.5 กก.

1 กก.

2 กก.

1 กก.

 ขว้างค้อน

4 กก.

3 กก.

5 กก.

3 กก.

5 กก.

4 กก.

7.26 กก.

4 กก.

 เขย่งก้าวกระโดด

7 เมตร

< 7 เมตร

11 เมตร

9 เมตร

11 เมตร

9 เมตร

13 เมตร

11 เมตร

 กระโดดสูง

ขั้นฝึกซ้อม และขั้นเริ่มต้นให้เป็นไปตามมติ ในที่ประชุม

 

 1. กำหนดวันรับสมัคร  เร็วๆนี้
 1. สถานที่รับสมัคร
 • www.konjairun. com
 1. การส่งใบสมัคร และเอกสาร
 • ต้องส่งเอกสารต้นฉบับใบสมัคร  พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร (AT1 , AT2)   Download form AT1
 • ให้ส่งเอกสาร AT2 (ใบแยกประเภทการแข่งขัน) ในระบบภายในวันที่  31  มีนาคม  2566 เวลา 16.30 น.
 • ให้นำเอกสารหลักฐานตัวจริง ส่งในวันประชุมผู้จัดการทีม
 • การรายงานตัวก่อนลงแข่งขัน นักกีฬาต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เท่านั้นก่อนลงแข่งขัน
   
 1. การประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา
 • ต้องยื่นประท้วงก่อนการแข่งขัน หรือหลังจากการประกาศผลแข่งขันนั้นๆ 30 นาที พร้อมหลักฐานเอกสารนักกีฬาที่ผิดคุณสมบัติ และว่างเงินประกัน การประท้วง  500 บาท
 • หากประท้วงไม่เป็นผล เงินประกันจะถูกยึดเพื่อใช้ในกิจกรรมของชมรมกรีฑาจังหวัดจันทบุรี ต่อไป
 1. บทลงโทษความผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติ
 • ถูกปรับเป็นแพ้ในรายการที่นักกีฬาคนนั้นลงทำการแข่งขันทั้งหมด
 • ห้ามนักกีฬาและผู้ฝึกสอนทีมที่ทำผิด เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาของชมรมกรีฑาจันทบุรี ตลอดไป
 1. อนุญาตให้ทุกทีม ทุกสโมสร สามารถติดโลโก้ และชื่อผู้สนับสนุนทีมได้ไม่จำกัด
 2. กำหนดวันประชุมผู้จัดการทีม วันพฤหัสที่  6  เมษายน  2566  เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 1. ระเบียบการแข่งขันนี้ใช้เฉพาะการแข่งขันมหกรรมแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2566 เท่านั้น
 2. นอกเหนือจากที่กำหนดในระเบียบนี้ ใช้กติกาการแข่งขันกรีฑาของสหพันธ์กรีฑาโลก(WA) ที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศใช้แล้ว
 1. ติดตามข่าวสารการแข่งขันได้ที่ เพจ : KONJAIRUN. com   และ CHANTHABURI OPEN 2023
 2. นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ต้องมีสถานที่พักที่ชัดเจน และแจ้งสถานที่พัก พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของที่พัก
 3. ผู้ประสานงาน
 • อ.ประธาน  วงศ์นาป่า    ประธานจัดการแข่งขันฯ   09-2971-8913
 • อ.เอกชัย  ทองขจร        เลขาฯ จัดการแข่งขันฯ    09-0019-4627